O nama

NEKOLIKO RIJEČI O NAMA

O NAMA

Tehnička škola u Zenici je Javna ustanova, u državnoj svojini, sa svojstvom pravnog lica, upisana u Sudski registar Kantonalnog suda u Zenici Rješenjem broj: U/I-990/98 od 7.9.1998. godine na osnovu Općinske odluke o organizovanju Tehničke škole u Zenici broj: 01-023-45/98 od 14.4.1998. godine.

Vijeće Općine Zenica, na sjednici održanoj 4.8.2004. godine, je odlukom o prenošenju prava i obaveza osnivača JU Tehnička škola u Zenici sa Općine Zenica na Ze-do kanton (Odluka broj 01-38-12473/04) prenijelo osnivačka prava, a Skupština Ze-do kantona preuzela osnivačka prava Odlukom broj: 01-38-15698/04 od 29.7.2004. godine (“Službene novine Ze-do kantona” broj: 10/04) od 12.08.2004. godine.

Škola je upisana u registar srednjih škola kod Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona pod rednim brojem 94/IV, na strani 187. i 188. i radi u skladu sa važećim pedagoškim standardima za srednje škole.

S obzirom da se u školi pored odgovarajućih općeobrazovnih programa realizuju programi iz više struka, može se reći da je Škola mješovitog tipa. Izučava se elektrotehnička, mašinska, saobraćajna, građevinska, geodetska, hemijsko-tehnološka i metalurška struka, pa učenici koji završe ovu Školu stiču stručna zvanja u okviru navedenih struka.

HISTORIJAT

JU Tehnička škola u Zenici obrazuje učenike za različita stručna zvanja iz tehničkih oblasti, osposobljavajući ih za rad u privredi i nastavak školovanja na višim školama i fakultetima.

Vremena su se mijenjala tražeći nove metode, pristupe i sadržaje za nove generacije, ali je osnovni cilj škole sačuvan: osposobljenost u okviru struke i univerzalne ljudske vrijednosti u odgojnom smislu. Orginalna akta o osnivanju Tehničke škole ne posjedujemo, ali se na osnovu ranijih pisanja o osnivanju i radu srednjih škola u Zenici, može smatrati da je ona počela sa radom 1949. godine kada je osnovana ustanova poda nazivom Radnički tehnikum Željezare “Zenica” Zenica. Atribut “Tehnička” Škola dobija 1952. godine i nazvana je Srednja tehnička škola “12. april”. Od 1964. godine naziv joj je Tehnička škola “Đuro Salaj” i u njoj su postojali metalurški, hemijski, elektro i mašinski odsjek, a naknadno su uvedeni i građevinski i rudarski. Reformom srednjeg obrazovanja 1977. godine od srodnih škola formirana je Radna organizacija Tehnički školski centar, koja je obrazovala učenike različitih zanimanja i stručnih zvanja (III i IV stepen obrazovanja).

U ratnom periodu, od 1992. do 1995. godine, nastupile su izmjene u nazivu pojedinih škola Tehničkog školskog centra, a 1998. godine, nakon što je donesen i novi zakon o srednjim školama, Vijeće općine Zenica donosi Odluku o osnivanju Tehničke škole u Zenici, koja uspješno nastavlja tradiciju tehničkog obrazovanja zeničke regije.