Aktuelnosti

Na osnovu člana 116. stav 1. i 2. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17) i člana 186. Pravila JU Tehnička škola u Zenici, te Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-8855-066-3/23 od 17.11.2023. godine, Školski odbor JU Tehnička škola u Zenici raspisuje:

 

O G L A S

za upražnjeno radno mjesto u školskoj 2023/2024. godini

 

 • Radnik na održavanju higijene – puna radna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2024. godine.

 

Kandidati trebaju da ispunjavaju, pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi i Pedagoškim standardima za srednju školu.

 

Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju):

 • Diplomu/Svjedodžbu o završenom obrazovanju
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (po prijemu u radni odnos, ne starije od šest mjeseci)
 • Izvod iz Matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos, ne starije od šest mjeseci)

 

Pored gore navedenih dokumenata, kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju), kako bi mogli ostvariti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 10/22):

 1. Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području ZE-DO Kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje;
 2. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, izdato od Službe za zapošljavanje ZE-DO Kantona;
 3. Dokaz o dužni radnog staža u obrazovanju, kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje (odgovarajuća potvrda izdata od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerena kopija važećeg ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen);
 4. Potvrda ili drugi adekvatni akt izdat od strane obrazovne ustanove, kao i institucije nadležne za odgoj i obrazovanje, kao organizatora stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa članom 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22);
 5. Za osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14) i sljedeće dokumente: Rješenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, Rješenje/Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, Rješenje/Uvjerenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, Uvjerenje Službe za zapošljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen, kao i Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZE-DO Kantona u posljednjih 24 mjeseca. Također, osobe iz člana 15. navedenog Zakona, a koje dokazuju pripadnost OS RBiH kandidata i članova njihovih porodica, dužne su priložiti važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili  posljednje rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina;
 6. Osobe u statusu civilne žrtve rata, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području ZE-DO Kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata;
 7. Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području ZE-DO Kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe kojim se potvrđuje status invalidne osobe;
 8. Osobe kojima je utvrđen status logoraša, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području ZE-DO Kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i dokaz kojim se potvrđuje status logoraša.

 

Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 10/22).

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u novinama „Oslobođenje“.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti poštom ili lično na adresu:

JU TEHNIČKA ŠKOLA ZENICA, Bilmišće br. 69, 72 000 Zenica

Sa naznakom: Prijava na Oglas

U prijavi na Oglas obavezno navesti kontakt telefon i e-mail kandidata.

Preliminarna rang lista kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči Škole, na koju kandidati mogu svoje primjedbe iznijeti Komisiji za bodovanje; a Odluka o izboru dostavlja se na e-mail svakom od prijavljenih kandidata na Oglas.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku, lično preuzeti dostavljena dokumenta. U suprotnom Škola nije dužna arhivski čuvati dokumenta kandidata.